Regulamin Newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA

 §1 Słownik pojęć

 1. Serwis ? serwis internetowy w domenie www.wynajemca.com.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy;
 2. Usługodawca ? Borysław Pasierbski z siedzibą w Szczecinie, ul. Szafera 84/3, 71-245 Szczecin;
 3. Subskrybent ? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usługi;
 4. Usługa ? usługa newslettera świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji na adres poczty elektronicznej Subskrybenta;
 5. Regulamin ? niniejszy regulamin.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady:
  1. świadczenia Subskrybentom Usługi przez Usługodawcę;
  2. przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Subskrybentów będących osobami fizycznymi.
 2. Usługodawca świadczy Usługę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.). Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Subskrybent przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 4. Subskrybent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 5. Regulamin jest udostępniony Subskrybentom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§3 Warunki techniczne korzystania z Usługi

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usługi, Subskrybenci powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. kontem poczty elektronicznej;
  3. oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do konta poczty elektronicznej;
  4. przeglądarką Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.

§4 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi

 1. Świadczenie Usługi wymaga złożenia zamówienia na Usługę przez Subskrybenta.
 2. Złożenie zamówienia na Usługę następuje przez wypełnienie formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny sposób udostępnionego przez Usługodawcę.
 3. Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. Usługodawca może odmówić zawarcia umowy o świadczenie Usługi, jeżeli żądanie zawarcia umowy pochodzi od Subskrybenta, z którym Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę wskutek naruszenia przez tego Subskrybenta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu
 5. Rozwiązanie umowy przez Subskrybenta może zostać dokonane przez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany w §9 ust. 1 Regulaminu lub za pośrednictwem właściwego hiperlinku zawartego w wiadomości e-mail wysłanego do Subskrybenta przy świadczeniu Usługi.

§5 Prawa i obowiązki Stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi i wysyłania newslettera na adres e-mail Subskrybenta podany przy zamawianiu Usługi. Częstotliwość otrzymywania newslettera ustalana jest przez Usługodawcę.
 2. Newsletter ma charakter promocyjny i dotyczy produktów i usług Usługodawcy, jak również produktów i usług podmiotów trzecich współpracujących z Usługodawcą.
 3. Zakazane jest korzystanie przez Subskrybenta z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługodawcę treści o charakterze bezprawnym.

§6 Reklamacje

 1. Wszelkie informacje dotyczące Usługi Subskrybent może składać w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub na adres e-mail: info@wynajemca.com.pl
 2. Reklamacja musi zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail Subskrybenta, wskazywać przyczynę reklamacji i żądanie Subskrybenta dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.
 4. O decyzji Usługodawcy Subskrybent zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§7 Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Subskrybenta niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usługi przez Usługodawcę.
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Subskrybenta z Usługi w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Subskrybenta w celu i zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Subskrybenta.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imię Subskrybenta,
  2. adres poczty elektronicznej, przy czym podanie tego adresu jest niezbędne do świadczenia Usługi.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usługi będzie skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Subskrybenta z Usługi (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Subskrybenta nadawane na podstawie danych, o których mowa w §7 ust. 3 Regulaminu,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Subskrybent,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
  4. informacje o skorzystaniu przez Subskrybenta z Usługi.
 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Subskrybentów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Subskrybent ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych oraz ich usunięcia.
 9. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Subskrybentów innym podmiotom.

§8 Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca uprawniony jest do wprowadzania zmian Regulaminu.
 2. Usługodawca zobowiązany jest do powiadomienia Subskrybentów korzystających z Usługi o zmianie Regulaminu przed wejściem w życie tych zmian.
 3. Powiadomienie, o którym mowa w ustępie poprzednim, będzie miało formę wiadomości e-mail.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Usługodawcę.
 5. Subskrybent może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w związku z wprowadzonymi zmianami w Regulaminie. Niewypowiedzenie umowy przez Subskrybenta oznacza akceptację przez Subskrybenta wszystkich zmian Regulaminu.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące Usługi oraz oświadczenia składane Usługodawcy w postaci elektronicznej, Subskrybent powinien kierować na następujący adres poczty e-mail: info@wynajemca.com.pl
 2. Regulamin wchodzi w życie dnia 17 stycznia 2017 r.