Utrata zysków przez wady mieszkania

Powstałe lub ujawnione wady mieszkania mogą nieść za sobą daleko dalej idące konsekwencje, aniżeli tylko koszty napraw z nimi związane. Poważna usterka niesie za sobą ryzyko żądania przez najemcę obniżenia czynszu, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do wypowiedzenia przez niego umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, uszczuplając tym samym kieszeń wynajmującego. Kiedy może dojść do takich sytuacji? O tym poniżej.

Obniżenie czynszu najmu

W przypadku powstania w mieszkaniu usterki, która nie ma znaczącego wpływu na korzystanie przez najemcę z przedmiotu najmu, a do której usunięcia prawnie zobowiązany jest właściciel nasz ból głowy mogą spowodować tylko koszty związane z naprawą. Celowo używam w tym miejscu określenia "tylko", bo powstałe lub ujawnione w trakcie trwania umowy najmu wady wpływające na przydatność mieszkania do umówionego użytku mogą rodzić dużo dalej idące konsekwencje.

Pierwszą z nich jest możliwość żądania przez najemcę obniżenia czynszu za czas trwania wady na podstawie art. 664 §1 Kodeksu Cywilnego1. By do tego doszło, najemca w pierwszej kolejności powinien wezwać wynajmującego do usunięcia wady, która powoduje nieprzydatność mieszkania do umówionego użytku zakreślając mu do tego odpowiedni termin. W sytuacji, gdy naprawy nie zostaną wykonane w tym czasie, najemca może wykonać je na koszt wynajmującego, a oprócz tego w niektórych sytuacjach będzie miał prawo żądać obniżenia czynszu, jeśli wada obniża wartość korzystania z mieszkania. W efekcie zastosowania tego przepisu nasz portfel odczuje nie tylko poniesione koszty napraw, ale będziemy musieli pogodzić się z utratą części przewidywanego zysku.

Wypowiedzenie umowy najmu

Takie wypowiedzenie nie może być jednak dokonane z dnia na dzień. Przepis jasno wskazuje, że w pierwszej kolejności najemca powinien poinformować wynajmującego o istnieniu wady i wezwać go do jej usunięcia w odpowiednim terminie. Kluczowym pozostaje sformułowanie "w czasie odpowiednim", które daje szerokie pole do interpretacji każdej ze stron umowy najmu. W jednym przypadku będzie to tydzień, a w innym może trwać dłużej z uwagi na możliwość zakontraktowania fachowca i sprowadzenia odpowiednich, mało dostępnych części, niezbędnych do wykonania naprawy.Najbardziej dotkliwe jednak będzie dla nas wypowiedzenie przez najemcę umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia. Nawet jeśli nasza umowa najmu została zawarta na czas określony i nie przewiduje możliwości jej wcześniejszego zakończenia, zastosowanie znajdzie przepis art. 664 §2 KC, który stanowi, że "Jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia".

Do prac takich należy więc podejść obiektywnie i racjonalnie zakreślić czas potrzebny na usunięcie wady. Dopiero po niedotrzymaniu terminu przez wynajmującego lub braku możliwości usunięcia wady, najemca może skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, niezależnie od możliwości zawartych w samej umowie najmu.

Wada wadzie nie równa

Pojawia się zatem pytanie, która wada nieść może za sobą poważniejsze skutki aniżeli tylko koszty związane z naprawą?

Pralka, która bez winy najemcy odmówiła posłuszeństwa po wielu latach użytkowania będzie rodzić po naszej stronie obowiązek naprawy bądź wymiany tego sprzętu. Wykonanie tej czynności w ciągu tygodnia z pewnością nie będzie podstawą do obniżenia czynszu. Jeśli jednak brak możliwości korzystania z pralki utrzyma się przez okres np. półtorej miesiąca to powinniśmy się liczyć z tym, że najemca zażąda od nas obniżenia czynszu z tego powodu.

Z drugiej strony, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu "Wydanie najemcy przedmiotu najmu o powierzchni mniejszej niż określona w umowie stanowi wadę przedmiotu najmu uzasadniającą roszczenie najemcy o obniżenie czynszu"2. Niewłaściwe określenie zatem metrażu wynajmowanego przez nas mieszkania, może być omyłką, która może nas kosztować utratę oczekiwanych zysków.

Przykładem sytuacji, w której najemcy przysługiwać będzie natomiast wypowiedzenie umowy najmu w trybie natychmiastowym jest niewłaściwie wykonana stolarka okienna prowadząca do znaczącego wychładzania się mieszkania w okresie zimowym. Taka wada ujawnić się może przede wszystkim w czasie utrzymywania się na zewnątrz minusowych temperatur, a te z kolei uniemożliwiają wymianę i osadzenie nowych okien, o braku możliwości przebywania w mieszkaniu w czasie ewentualnych prac już nie wspominając. Trudno też sobie wyobrazić, by przez kolejne dwa miesiące mrozów najemca mógł użytkować mieszkanie zgodnie z umową, która co do zasady gwarantuje mu komfortowe (czyli też odpowiednio ciepłe) warunki do życia.

Przeciwdziałanie

Warto przy tym wspomnieć, że wyłączona jest zarówno możliwość żądania obniżenia wysokości czynszu do czasu usunięcia wady jak i wypowiedzenia przez najemcę umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeśli wiedział on o istnieniu wady w chwili zawarcia umowy. Jeśli obie strony umowy wiedzą o pewnym mankamencie, najlepiej by potwierdziły to na sporządzanym przy przekazaniu mieszkania protokole zdawczo-odbiorczym. Jeśli jakaś wada natomiast pojawi się dopiero w trakcie realizacji umowy najmu, w interesie wszystkich jest jej jak najszybsze usunięcie bo doprowadzić może do uszczuplenia naszych zysków z wynajmu mieszkania.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.).
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2012 r., LEX nr 1120018 

Oceń ten artykuł:
Borysław Pasierbski
Prawnik z wykształcenia, przedsiębiorca i aktywny inwestor na rynku nieruchomości. Kompleksowo zajmuję się obsługą najmu nieruchomości. Staram się pomagać wszystkim wyNajemcom tak, aby zmaksymalizować ich pasywne zyski i redukować ryzyko związane z wynajmem. Nieruchomości są moją pasją, w której stale dążę do samorozwoju i przekazuję swoją wiedzę innym, aby efektywnie zarządzać najmem mieszkań i nie tylko.

Polecane produkty w sklepie

Sposoby na okres martwy na rynku najmu
Powstałe lub ujawnione wady mieszkania mogą nieść za sobą daleko dalej idące konsekwencje, aniżeli tylko koszty napraw z nimi związane. Poważna usterka niesie za sobą ryzyko żądania przez najemcę obniżenia...
Czytaj więcej
Jak najlepiej zabezpieczyć wynajem mieszkania
Powstałe lub ujawnione wady mieszkania mogą nieść za sobą daleko dalej idące konsekwencje, aniżeli tylko koszty napraw z nimi związane. Poważna usterka niesie za sobą ryzyko żądania przez najemcę obniżenia...
Czytaj więcej
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania przy umowie najmu
Jak w razie szkód w mieszkaniu udowodnić, że Najemca ponosi za nie winę i oszczędzić sobie kosztów związanych z przywróceniem stanu poprzedniego? Po to właśnie jest szczegółowy protokół zdawczo-odbiorczy.
Czytaj więcej

Może też Cię zainteresują:

Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich
Ustawa o ochronie praw lokatorów od lat stawia w gorszej pozycji właściciela mieszkania. Zadziwiające, że obowiązująca od 2001 roku ustawa o ochronie praw lokatorów nie zmobilizowała nikogo do zbadania zgodności...
Czytaj więcej
Skarga
Powstałe lub ujawnione wady mieszkania mogą nieść za sobą daleko dalej idące konsekwencje, aniżeli tylko koszty napraw z nimi związane. Poważna usterka niesie za sobą ryzyko żądania przez najemcę obniżenia...
Czytaj więcej
Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na skargę dotyczącą ochrony praw lokatorów
Powstałe lub ujawnione wady mieszkania mogą nieść za sobą daleko dalej idące konsekwencje, aniżeli tylko koszty napraw z nimi związane. Poważna usterka niesie za sobą ryzyko żądania przez najemcę obniżenia...
Czytaj więcej
GEHOS sp. z o.o.
ul. Szafera 84/3
71-245 Szczecin
NIP 9552395797
Copyrights 2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i marketing: