Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania - wzór

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania jest często stosowanym rozwiązaniem w przypadku braku dalszej chęci wynajmu mieszkania – tak przez Najemcę, jak i Wynajmującego. Często przy tym strona umowy dążąca do jej rozwiązania nie do końca wie jak takie wypowiedzenie działa. Wynika to głównie z różnic jakie przewiduje prawo w zależności od tego czy mamy do czynienia z umową najmu zawartą na czas określony, czy też jest to umowa bezterminowa. Nie bez znaczenia pozostają również zapisy samej umowy najmu. Poniżej przeczytasz o zasadach wypowiedzenia umowy najmu i znajdziesz przygotowany przez nas wzór wypowiedzenia umowy najmu mieszkania.

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu to jednostronne oświadczenie woli jednej ze stron umowy o chęci rozwiązania stosunku prawnego. Dla ważności takiego oświadczenia nie jest wymagana zgoda drugiej strony, tzn. że skutki prawne takiego wypowiedzenia nie zależą od postawy naszego odbiorcy i nie wymagają jego akceptacji.

Nie oznacza to przy tym, że każde wypowiedzenie umowy najmu będzie skuteczne – ważność takiego oświadczenia uzależniona będzie od rodzaju zawartej umowy oraz znajdujących się w niej zapisów. Innymi słowy: skutki złożenia oświadczenia o chęci rozwiązania stosunku najmu ograniczać mogą (albo będą) przepisy prawa i postanowienia stron. Może się okazać, że wypowiedzenie nie odniesie skutków prawnych, a tym samym umowa nadal pozostanie w mocy.

Wypowiedzenie umowy najmu rzeczy

Z najprostszą sytuacją mamy do czynienia w przypadku zawarcia umowy najmu rzeczy innej niż lokal mieszkalny na czas nieokreślony. W takim przypadku zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego, który w art. 673 stanowi, że jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w przypadku ich braku z zachowaniem terminów ustawowych.

Musimy zwrócić uwagę na to, że przepis ten wprost daje pierwszeństwo zastosowania terminów wypowiedzenia, na które zgodziły się strony umowy a dopiero w przypadku braku postanowień w tym zakresie stosuje się przepisy kodeksowe, które wskazują, że okres wypowiedzenia wynosi:

- 3 miesiące ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego, gdy czynsz jest płatny w ostępach czasu dłuższych niż miesiąc;

- 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, gdy czynsz jest płatny miesięcznie;

- 3 dni, gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu niż wskazane wyżej;

- 1 dzień, gdy najem jest dzienny.

Jeśli nasza umowa zawarta została na czas oznaczony, przepisy Kodeksu Cywilnego stanowią, że strony umowy mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie. Jeśli umowa najmu nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia, oświadczenie o chęci rozwiązania stosunku prawnego nie odniesie skutków prawnych. W takiej sytuacji wcześniejsze zakończenie najmu może się odbyć wyłącznie na podstawie porozumienia stron, w którym zarówno Najemca jak i Wynajmujący zgadzają się na rozwiązanie umowy.

UWAGA: Powyższe możliwości znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku umów najmu innych niż lokale mieszkalne! Dotyczyć więc będą np. wynajmu samochodu, biura czy garażu.

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Inaczej ma się kwestia wypowiedzenia w przypadku umów najmu lokali mieszkalnych, gdzie pierwszeństwo zastosowania znajdują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. W takich przypadkach przepisy art. 11 ust. 2 przewidują możliwość rozwiązania umowy przez wynajmującego nie później niż na miesiąc naprzód ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego jeżeli lokator:

  1. Pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
  2. Jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tyko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
  3. Wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
  4. Używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku.

Ustawa o ochronie praw lokatorów przewiduje jeszcze możliwość rozwiązania umowy najmu w przypadku gdyby lokator nie zamieszkiwał Przedmiotu najmu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy albo sam wynajmujący zamierza zamieszkać w wynajmowanym mieszkaniu. Nie ma przy tym nigdzie wzmianki o możliwości wypowiedzenia umowy najmu przez Najemcę co mogłoby prowadzić do błędnego wniosku, że wypowiedzenie umowy najmu nie jest możliwe.

Pierwszeństwo zastosowania ustawy o ochronie praw lokatorów nie wyklucza możliwości stosowania przepisów Kodeksu Cywilnego w zakresie nieuregulowanym przez tę pierwszą.

Przewaga umowy najmu okazjonalnego

Ustawa o ochronie praw lokatorów przewiduje jedno bardzo poważne ograniczenie w zakresie wypowiedzenia umowy przez właściciela nieruchomości. Zgodnie z art. 11 „jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie właściciela stosunku prawnego może nastąpić TYLKO z przyczyn określonych w ust. 2 […]”. Słowo „tylko” jest tutaj kluczem. To znaczy, że nie możemy postanowieniami stron określić innych powodów wypowiedzenia umowy najmu. Ten przepis całe szczęście nie znajduje zastosowania w przypadku zawarcia umowy najmu okazjonalnego.

Ustawa o ochronie praw lokatorów weszła w życie w związku koniecznością zapewnienia ochrony osobom w trudnej sytuacji i swym zakresem obejmować miała mieszkania komunalne. Nieodpowiedzialność ustawodawcy rozszerzyła jednak zakres jej obowiązywania również na mieszkania prywatne krzywdząc tym samym wielu właścicieli mieszkań przeznaczonych na wynajem. Może się więc okazać, że jeśli nie zawrzemy umowy w odpowiedniej formie nie będziemy mogli jej wypowiedzieć na innej podstawie niż wskazana w ustawie, co niewątpliwie godziłoby w interesy właściciela.

Przepisy semiimperatywne

Ta skomplikowana nazwa dotyczy przepisów prawa, które wyznaczają minimalny zakres ochrony interesów jednej ze stron. To znaczy, że postanowienia umowy mogą przewidywać rozwiązania inne, aniżeli te wskazane ustawą ale nie mogą one ograniczać praw z wynikających z obowiązujących przepisów. Możemy więc zastrzec możliwość rozwiązania umowy najmu z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia (przy miesięcznym okresie rozliczeniowym), ale nie możemy skrócić go do np. dwóch tygodni.

Warto tutaj wrócić do normy prawnej wskazanej w art. 673 Kodeksu Cywilnego:

  1. jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych,
  2. jeżeli umowa zawarta została na czas oznaczony, strony umowy mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie.

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania zawartej na czas określony

Niewiele osób wie, że zasadą prawa kontynentalnego jest niewypowiadalność umów zawartych na czas oznaczony. Jeśli strony umówiły się na trwanie umowy przez określony czas to powinna ona obowiązywać przez cały ten okres.

Nie oznacza to jednak, że nie mogą one ustalić możliwości wypowiedzenia umowy na wypadek wystąpienia pewnych zdarzeń i wskazując przy tym okresy wypowiedzenia (nie krótsze niż wskazane przepisami prawa) co stanowi wyraz swobody kontraktowej przewidzianej w Kodeksie Cywilnym. Takie sytuacje muszą być przy tym określone wprost i odnosić się do ważnych powodów rozwiązania umowy.


WZÓR WYPOWIEDZENIA UMOWY NAJMU MIESZKANIA - POBIERZ


Ważny powód jako podstawa do wypowiedzenia umowy najmu

Polskie orzecznictwo wskazuje, że podstawą do wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony musi być ważny powód. To, że któraś ze stron pewnego dnia stwierdzi, że nie chce już kontynuować umowy „bo nie” takim powodem nie jest, a wypowiedzenie na takiej podstawie może zostać skutecznie wzruszone w sądzie i nie odnieść skutków prawnych.

Samo określenie „ważny powód” jest nieostre i pozostawia spore pole do interpretacji. Obiektywnie, poza przesłankami z art. 11 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów wskazanymi wyżej, za ważny powód należałoby uznać np. dwukrotne uniemożliwienie przeprowadzenia wizytacji w wynajmowanym mieszkaniu, co budzić może po stronie Wynajmującego uzasadnioną obawę co do stanu Przedmiotu najmu i wywiązywania się przez lokatora z obowiązków nałożonych na niego ustawą. Po stronie Najemcy natomiast za taką podstawę można uznać pogorszenie sytuacji ekonomicznej w wyniku utraty pracy.

Warto by w umowie zawrzeć takie powody. Brak możliwości wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas określony niewiele nam da w sytuacji, w której nasz lokator będzie chciał się wyprowadzić – w efekcie po prostu przestanie płacić nam czynsz, a my do końca trwania okresu umowy nie będziemy mogli wynająć mieszkania innej osobie. Dlatego też najlepiej jest to odpowiedniego uregulować w umowie by obie strony stosunku najmu znały zasady rozwiązania umowy i konsekwencje z tym związane.

Wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia

Powinniśmy również wiedzieć, że Kodeks Cywilny przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy najmu przez Najemcę bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji:

  1. Jeżeli w chwili wydania najemcy rzecz miała wady, które uniemożliwiają przewidziane w umowie używanie rzeczy, albo jeżeli wady takie powstały później, a wynajmujący mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą (art. 664 k.c.),
  2. Jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach. (art. 682 k.c.).

Są to ustawowe przesłanki do wypowiedzenia umowy najmu, a to znaczy że postanowienia umowy nie mogą ich wyłączyć czy też ograniczyć.

Wady wpływające na prawidłowe korzystanie z lokalu

Jeśli wynajmowane przez nas mieszkanie posiada wady wpływające na prawidłowe korzystanie z Przedmiotu najmu powinniśmy jak najszybciej taką wadę usunąć. Nie oznacza to, że gdy w poniedziałek dowiemy się o nieszczelnym syfonie pod brodzikiem to we wtorek Najemca może wypowiedzieć umowę. Musimy mieć „odpowiedni czas” na zajęcie się taką usterką. Czasami będzie to tydzień, czasami trzy tygodnie. W razie konieczności zaangażowania trudno dostępnych specjalistów może być to nawet dłuższy okres. Nie powinniśmy jednak lekceważyć zgłoszenia i podjąć kroki do jak najszybszego usunięcia wady. Jeśli jednak Najemca o wadzie wiedział w momencie wprowadzania się do mieszkania (np. słaba kondycja wieloletniej kanapy w salonie), nie będzie to podstawą do wypowiedzenia umowy najmu.

Wady zagrażające zdrowiu Najemcy

Inaczej wygląda to w przypadku wad mieszkania zagrażających zdrowiu Najemcy. Jeśli w Przedmiocie najmu mamy problem z nieprawidłową izolacją termiczną budynku, która powodować będzie powstawanie ognisk pleśni będzie to stanowić podstawę do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Za przykład można również podać wadę techniczną okien skutkującą brakiem możliwości ogrzania mieszkania powyżej 18 stopni Celsjusza. Oba przypadki zagrażające zdrowiu mogą być powodem wypowiedzenia umowy, nawet jeśli Najemca wiedziałby o wadach przed rozpoczęciem najmu.

Jest jednak pewien wyjątek o którym warto pamiętać: Najemca nie będzie miał możliwości wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli poprzez swoje działania lub zaniechania doprowadził do powstania wady w mieszkaniu, która negatywnie wpływać by mogła na jego zdrowie.

Forma wypowiedzenia i jego doręczenie

Zasadą jest, że forma wypowiedzenia umowy powinna odpowiadać formie w jakiej taka umowa została zawarta. Jeśli zawarliśmy umowę na piśmie, jej wypowiedzenie również powinno odbyć się w formie pisemnej. Tak też jest to określone w przeważającej części umów najmu funkcjonującej na polskim rynku nieruchomości. Strony mogą przy tym uzgodnić, że wypowiedzenie może zostać wysłane przy pomocy korespondencji mailowej – jest to jednak uprawnienie wymagające wprowadzenia stosownych postanowień w tym zakresie.

Ustawa o ochronie praw lokatorów stanowi, że wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie i określać przyczynę wypowiedzenia. Rygor nieważności oznacza, że złożenie oświadczenia o chęci rozwiązania stosunku najmu nie odniesie skutków jeśli zostanie złożone w jakiejkolwiek innej formie: czy to ustnie, czy za pośrednictwem poczty e-miał.

Ta sama ustawa wskazuje również, że w okresie trwania najmu strony umowy są obowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. Jeśli więc którakolwiek ze stron nie odbierze prawidłowo nadanej przesyłki to nie może uchylić się od skutków wysłanego jej oświadczenia.

Skutki wypowiedzenia umowy najmu

Skutkiem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu będzie rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia z końcem którego stosunek najmu wygasa. Najemca zobowiązany jest do tego czasu opuścić Przedmiot najmu (i opróżnić go ze swoich rzeczy osobistych), a Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu z nowym lokatorem. Kończy się również obowiązek dalszego opłacania czynszu przez lokatora.

Finansowe konsekwencje zerwania umowy przed czasem

Jeśli umowa najmu zawarta została na czas oznaczony, strony mogą również ustalić konsekwencje jej zakończenia przed czasem w postaci np. zwrotu kosztów notariusza lub pośrednika, przepadku kaucji czy odszkodowania o określonej wysokości, które stanowić ma rekompensatę za utratę przyszłych pożytków z mieszkania w postaci czynszu najmu. Błędnie bowiem przyjęło się, że skoro Najemca nie chce już dłużej korzystać z mieszkania to może zakończyć najem i nie ponosić z tego tytułu konsekwencji. Odnieś to do jakiejkolwiek innej umowy: czy to o dostawę Internetu czy świadczenie usług komórkowych – zawsze gdy chciałbyś zakończyć taki kontrakt przed czasem związane są z tym określone finansowe skutki. Wynajem mieszkania z reguły jest zobowiązaniem o dużo większej wadze, niż abonament za telefon.

Wypowiedzenie umowy najmu jest zawsze uzależnione od wskazanych w niej możliwości. Nie bez znaczenia pozostają tu również przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Musimy więc wiedzieć, że samo złożenie oświadczenia niekoniecznie zawsze musi skutkować rozwiązaniem umowy najmu.

Oceń ten artykuł:
5/5 15 głosów
Borysław Pasierbski
Prawnik z wykształcenia, przedsiębiorca i aktywny inwestor na rynku nieruchomości. Kompleksowo zajmuję się obsługą najmu nieruchomości. Staram się pomagać wszystkim wyNajemcom tak, aby zmaksymalizować ich pasywne zyski i redukować ryzyko związane z wynajmem. Nieruchomości są moją pasją, w której stale dążę do samorozwoju i przekazuję swoją wiedzę innym, aby efektywnie zarządzać najmem mieszkań i nie tylko.

Polecane produkty w sklepie

Sposoby na okres martwy na rynku najmu
Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania jest często stosowanym rozwiązaniem w przypadku braku dalszej chęci wynajmu mieszkania – tak przez Najemcę, jak i Wynajmującego. Często przy tym strona umowy dążąca do jej...
Czytaj więcej
Jak najlepiej zabezpieczyć wynajem mieszkania
Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania jest często stosowanym rozwiązaniem w przypadku braku dalszej chęci wynajmu mieszkania – tak przez Najemcę, jak i Wynajmującego. Często przy tym strona umowy dążąca do jej...
Czytaj więcej
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania przy umowie najmu
Jak w razie szkód w mieszkaniu udowodnić, że Najemca ponosi za nie winę i oszczędzić sobie kosztów związanych z przywróceniem stanu poprzedniego? Po to właśnie jest szczegółowy protokół zdawczo-odbiorczy.
Czytaj więcej

Może też Cię zainteresują:

Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich
Ustawa o ochronie praw lokatorów od lat stawia w gorszej pozycji właściciela mieszkania. Zadziwiające, że obowiązująca od 2001 roku ustawa o ochronie praw lokatorów nie zmobilizowała nikogo do zbadania zgodności...
Czytaj więcej
Skarga
Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania jest często stosowanym rozwiązaniem w przypadku braku dalszej chęci wynajmu mieszkania – tak przez Najemcę, jak i Wynajmującego. Często przy tym strona umowy dążąca do jej...
Czytaj więcej
Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na skargę dotyczącą ochrony praw lokatorów
Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania jest często stosowanym rozwiązaniem w przypadku braku dalszej chęci wynajmu mieszkania – tak przez Najemcę, jak i Wynajmującego. Często przy tym strona umowy dążąca do jej...
Czytaj więcej
GEHOS sp. z o.o.
ul. Szafera 84/3
71-245 Szczecin
NIP 9552395797
Copyrights 2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i marketing: