Umowa najmu okazjonalnego - wzór, wady, zalety, poradnik

Umowa najmu okazjonalnego jest już standardem na rynku wynajmu w Polsce. Byś mógł z niej skorzystać musisz spełnić kilka ustawowych przesłanek, które opisane są niżej. Warto też, byś poznał jej wszystkie wady i zalety.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Czym jest umowa najmu okazjonalnego
 • Jakie są wady i zalety najmu okazjonalnego
 • Jak podpisać umowę najmu okazjonalnego
 • Ile trwa eksmisja najemcy przy najmie okazjonalnym
 • Co zrobić w przypadku utraty lokalu zastępczego przez najemcę
 • Czy można zawrzeć umowę najmu z obcokrajowcem
 • W jakim czasie musisz zgłosić najem okazjonalny do Urzędu Skarbowego
 • Co powinien zawierać wzór umowy najmu okazjonalnego
 • Jak rozliczać z najemcą opłaty do Wspólnoty/Spółdzielni
 • Po co Ci protokół zdawczo-odbiorczy
 • Czy najem okazjonalny ma sens

Najem okazjonalny

Jeśli chcesz by Twoja umowa najmu mogła być uznana za umowę najmu okazjonalnego musisz spełnić kilka przesłanek wskazanych w ustawie o ochronie praw lokatorów bez których nie będziesz mógł skorzystać z płynących z niej korzyści. Są to:

 • Zawierasz umowę najmu na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat;
 • Najemca musi przed notariuszem oświadczyć, że zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu po zakończeniu umowy najmu (jest to dobrowolne poddanie się egzekucji przez najemcę);
 • Najemca musi wskazać adres innego lokalu, do którego może się wyprowadzić po zakończeniu umowy najmu;
 • Właściciel lokalu wskazanego przez Najemcę musi oświadczyć, że wyraża zgodę na przyjęcie Najemcy (i osób z nim zamieszkujących) pod swój dach.
 • Musisz zgłosić fakt zawarcia umowy najmu do Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu.

Brak spełnienia którejkolwiek ze wskazanych wyżej przesłanek powoduje, że umowa najmu – nawet jeśli tak ją nazwaliśmy na papierze – nie jest umową najmu okazjonalnego! ... A co za tym idzie, w przypadku konieczności eksmisji lokatora zmuszony będziesz przejść przez standardową procedurę jaką jest długotrwały i kosztowny proces sądowy.

Umowa najmu okazjonalnego - co to jest?

Sama umowa najmu okazjonalnego jest specyficzną umową najmu gwarantującą Ci pewne ułatwienia w razie konieczności dochodzenia Twoich praw związanych z eksmisją najemcy. Lokator w formie aktu notarialnego godzi się na zrzeczenie się prawa do lokalu zastępczego, który przy zawarciu umowy w formie zwykłej musiałby mu zostać zapewniony. Związane jest to nierozerwalnie z oświadczeniem, w którym wskazał inny lokal, do którego mógłby się wyprowadzić - określenie takiej nieruchomości świadczy bowiem (przynajmniej w domyśle), że ewentualna eksmisja nie będzie polegała na wyrzuceniu go na bruk i pozbawieniu dachu nad głową. Co więcej, nie może się bronić okresami ochronnymi, które funkcjonują przy zwykłych umowach najmu.

Zaleta najmu okazjonalnego: szybsza ścieżka do eksmisji lokatora

Wszystkie wymogi i obciążenia wskazane wyżej są coraz częściej spełniane przez Wynajmujących z jednego kluczowego powodu: zawarcie umowy najmu okazjonalnego znacząco ułatwia nam eksmisję lokatora.

Przy standardowej umowie najmu, jeśli chciałbyś dokonać eksmisji Najemcy, który nie chce z własnej woli opuścić Twojego mieszkania, musiałbyś złożyć do sądu pozew o eksmisję, dopozwać gminę i oczekiwać na wydanie przez sąd orzeczenia, z którym następnie będziesz mógł udać się do komornika.

Dlaczego musisz dopozwać gminę? Bo ta, musi zapewnić Twojemu Najemcy lokal zastępczy aby nie dopuścić do sytuacji, że wyrzucasz go na bruk. A skoro gminy mają wieczny deficyt lokali zastępczych, ten proces trwa długo. Droga przez mękę. Droga, która zajmie około 2,5 roku (albo i więcej).

Eksmisja lokatora przy najmie okazjonalnym

W przypadku zawarcia umowy najmu okazjonalnego proces ten wygląda lepiej, choć nadal nie jest doskonały. Gdy Twoja umowa najmu dobiegła końca – niezależnie czy upłynął okres, na jaki została zawarta, czy też uległa rozwiązaniu bo ją wypowiedziałeś – a Twój lokator nie opuścił mieszkania, zobligowany jesteś w pierwszej kolejności do wezwania go na piśmie do opróżnienia i wydania lokalu w terminie nie krótszym niż 7 dni powołując się przy tym na samą umowę i przyczyny jej wygaśnięcia.

Jeśli lokator nie zastosuje się do wskazanego żądania, wysyłasz do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Najemcę do którego załączasz:

 • Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Najemcę,
 • Żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia Najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą,
 • Dokument potwierdzający przysługujący Właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie (może to być wyciąg z KW albo kopia aktu notarialnego nabycia nieruchomości),
 • Potwierdzenie zgłoszenia zawarcia umowy najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Właściciela w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu (kopia pisma wraz z potwierdzeniem nadania),
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej od wniosku.

Zachowanie sądu przy najmie okazjonalnym

Sąd po otrzymaniu takiego zestawu dokumentów bada tylko i wyłącznie czy zostały spełnione wszystkie przesłanki formalne wymagane ustawą co do zaistnienia najmu okazjonalnego i czy prawidłowo wezwałeś Najemcę do opróżnienia lokalu. Jeśli tak – nadaje on aktowi notarialnemu klauzulę wykonalności, z którą możesz udać się do komornika.

Więcej o tym jak eksmitować najemcę lokalu mieszalnego przeczytasz w tym artykule.

Ile zajmuje taka procedura? Teoretycznie sąd powinien nadać klauzulę wykonalności w terminie 3 dni. W praktyce jednak bywa z tym różnie i uzależnione jest to w głównej mierze od aktualnego obciążenia sądu. Warto przygotować się na 2-3 miesiące oczekiwania, co jest wciąż czasem znacznie krótszym niż zwykły proces sądowy gdy nie masz zawartej umowy najmu okazjonalnego.

Wady najmu okazjonalnego: zaangażowanie notariusza = czas i koszty

Pierwsze co się rzuca w oczy jeśli chodzi o wady, to oczywiście papierologia związana z chęcią zawarcia umowy w formie najmu okazjonalnego. Sam okres na jaki zostaje zawarta umowa to najprostsza do spełnienia przesłanka – wystarczy że wskażesz przez jaki czas Najemca ma prawo do korzystania z lokalu. Z pewnością bardziej uciążliwe są pozostałe wymogi stawiane Ci przez ustawę.

Oświadczenie Najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do opuszczenia lokalu mieszkalnego po zakończeniu stosunku najmu wyrażone w formie aktu notarialnego powoduje konieczność przeznaczenia na tę czynność dodatkowego czasu oraz oczywiście środków finansowych na wynagrodzenie notariusza. Słyszałem o stosowaniu pewnej drogi „na skróty”, której sam jednak nie odważyłbym się zastosować. Wygląda ona mniej więcej tak:

Wynajmujący składa podpis na umowie najmu okazjonalnego i instruuje swojego Najemcę by ten udał się do notariusza celem złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do opuszczenia lokalu mieszkalnego. Po otrzymaniu od Najemcy wypisu aktu notarialnego przekazuje mu klucze do lokalu i cieszy się z zaoszczędzonego w ten sposób czasu.

Dlaczego nigdy bym się nie odważył zawrzeć w ten sposób umowy najmu okazjonalnego? Wynika to ze związanych z taką praktyką ryzyk.

Ryzyko przy drodze na skróty

Po pierwsze: nie masz gwarancji, że Twój Najemca faktycznie uda się do notariusza. Ktoś mógłby pomyśleć: „Co z tego? Najwyżej nie wydam mu kluczy!”. Z prawnego punktu widzenia jednak nie możesz odmówić mu tego odmówić. Zawarłeś umowę najmu – złożyłeś podpis pod umową najmu, z którą Twój Najemca miał udać się do notariusza by zapewnić Ci dodatkowe zabezpieczenie w razie konieczności jego eksmisji. Brak tego zabezpieczenia nie oznacza nieważności samej umowy najmu. Składając zatem podpis na umowie lokator uzyskuje tytuł do korzystania z nieruchomości i może od Ciebie żądać konkretnych zachowań (wydania lokalu).

Zapominalstwo

Po drugie: Zakładając nawet, że Najemca faktycznie uda się do notariusza musisz wziąć pod uwagę, że jego wiedza co do wymogów formalnych takiej umowy jest znacznie mniejsza niż Twoja. Obecność notariusza niewiele tu pomoże. Jeśli zapomni on dostarczyć oświadczenia Właściciela innego lokalu do którego może się wyprowadzić po zakończeniu umowy najmu o przyjęciu go pod swój dach to notariusz odmówi mu złożenia podpisu pod aktem.

Gapiostwo

Po trzecie: Niech Twój Najemca spełni nawet wszystkie wymogi formalne niezbędne do podpisania się pod aktem notarialnym, ale zgubi w drodze do Ciebie choćby jedno z dwóch pozostałych oświadczeń stanowiących załączniki do umowy najmu okazjonalnego – bez nich, nie masz możliwości szybszej eksmisji lokatora.

Dlatego właśnie lepiej jest z Najemcą pojechać do notariusza i trzymać nad wszystkim pieczę. W kancelarii najpierw sprawdzasz czy masz wszystkie niezbędne od lokatora oświadczenia, składacie podpisy pod umową najmu i od razu Najemca przystępuje do aktu. Po jego podpisaniu zabierasz komplet dokumentów i jedziecie do mieszkania na wydanie kluczy.

Wady najmu okazjonalnego: oświadczenia co do lokalu zastępczego

Kolejne przesłanki wymagane ustawą to oświadczenie Najemcy (wyrażone na piśmie), w którym wskazuje do jakiego innego lokalu może się wyprowadzić po zakończeniu stosunku najmu wynikającego z zawartej umowy. To akurat jest proste. Wzór oświadczenia Najemcy możesz pobrać tutaj: Oświadczenie Najemcy ze wskazaniem adresu lokalu, do którego może się wyprowadzić po zakończeniu umowy najmu.

Gorzej jest z oświadczeniem Właściciela innego lokalu, w którym ten zobowiązuje się do przyjęcia Najemcy pod swój dach po zakończeniu umowy najmu. Dlaczego gorzej?

Lokal zastępczy przy umowie najmu okazjonalnego – luka prawna

Nawet jeśli spełnimy wszystkie przesłanki wymagane do zawarcia umowy najmu okazjonalnego to niestety nie gwarantuje to Ci szybszej eksmisji lokatora. I w tym momencie słyszę jak zadajesz pytanie „Ale jak to?”. Związane jest to z luką prawną i niekonsekwencją ustawodawcy.

Są przypadki, w których Wynajmujący mają problem z eksmisją lokatora mimo zawarcia umowy najmu okazjonalnego i spełnienia wszystkich wymogów prawnych niezbędnych do jej zaistnienia ponieważ w trakcie trwania umowy… Najemca utracił możliwość zamieszkania w lokalu, do którego mógł się wyprowadzić, a który wskazał w oświadczeniu i potwierdził oświadczeniem Właściciela tej nieruchomości. Przyczyny mogą być różne, ale przeważnie powodem jest sprzedaż tego mieszkania (lokalu zastępczego) przez jego Właściciela. I co wtedy?

Utrata prawa do lokalu zastępczego

Teoretycznie ustawa przygotowała nas na taką ewentualność i stanowi, że „W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu […] najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić [nowe – dop. mój] oświadczenie […] pod rygorem wypowiedzenia umowy.

Jeśli Najemca nie dopełni tego obowiązku, to ustawa przewiduje prawo wypowiedzenia takiej umowy z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Dlaczego w takim razie użyłem wcześniej sformułowania „teoretycznie”?

Brak lokalu zastępczego - konsekwencje

Po pierwsze, Najemca musi Cię poinformować o fakcie utraty miejsca do którego może się wyprowadzić po zakończeniu umowy najmu. Co się stanie, jeśli Cię nie poinformuje? Uzyskasz klauzulę wykonalności, uruchomisz komornika, a ten podejmie działania zmierzające do eksmisji lokatora pod wcześniej wskazany adres. Pod tym adresem mamy Właściciela, który odmawia przyjęcia Najemcy. Egzekucja bezskuteczna. Nadal masz Najemcę.

Po drugie, Najemca może Cię poinformować, że utracił miejsce do którego może się wyprowadzić, ale nie dostarczy Ci nowego adresu. Wypowiadasz mu umowę z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, składasz do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i uruchamiasz komornika. Ten podejmuje działania zmierzające do eksmisji, ale… nie ma gdzie eksmitować Najemcy bo ten utracił swój lokal zastępczy. Efekt? Egzekucja bezskuteczna. Nadal masz Najemcę.

Brak lokalu zastępczego – wina komornika?

Mógłbyś w tej sytuacji mieć pretensje do komornika, ale to nie jego wina. Organy egzekucyjne mogą działać tylko w granicach obowiązującego w Polsce prawa, więc odmówią podjęcia czynności, w których efekcie przekroczą swoje uprawnienia i narażą się na postępowanie dyscyplinarne.

Najem instytucjonalny

Co ciekawe, ustawa o ochronie praw lokatorów od kilku lat przewiduje możliwość zawarcia umowy najmu instytucjonalnego, w skutek zawarcia której również mamy możliwość szybszej eksmisji lokatora, ale liczba wymaganych przesłanek ogranicza się wyłącznie do zawarcia umowy na czas określony oraz złożenie przez Najemcę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego. Nie jest potrzebne spełnianie pozostałych obowiązków w zakresie oświadczeń Najemcy, Właściciela innego lokalu i zgłoszenia najmu do Urzędu Skarbowego. Zawarcie tej umowy jednak zostało przewidziane jednak tylko i wyłącznie dla podmiotów wynajmujących mieszkania w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Dlaczego nie można było zatem usunąć z formalnych wymagań dotyczących najmu okazjonalnego choćby tych dotyczących oświadczenia Najemcy ze wskazaniem miejsca do którego może się wyprowadzić po zakończeniu umowy najmu oraz oświadczenia Właściciela innego lokalu o przyjęciu Najemcy pod swój dach? Tego nie wiemy.

Wada: ograniczone zastosowanie

Spełnienie wszystkich ustawowych przesłanek może się okazać w pewnych sytuacjach mocno utrudnione bądź też… zupełnie niemożliwe. Nietrudno sobie wyobrazić sytuację, w której Twój Najemca nie będzie miał możliwości uzyskania oświadczenia Właściciela innej nieruchomości, do której będzie mógł się wyprowadzić po zakończeniu najmu. W głównej mierze dotyczy to obcokrajowców, ale nie tylko. Brak takiego oświadczenia pogrzebie możliwość uznania zawartej umowy za umowę najmu okazjonalnego.

Jest jeszcze jedna przeszkoda, którą możesz napotkać jeśli umowę najmu zamierzasz zawrzeć z obcokrajowcem – nawet jeśli ten ma możliwość pozyskania zaświadczenia od Właściciela innej nieruchomości. Przeszkodą tu będzie… język. Jeśli Twój Najemca nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym to notariusz odmówi mu możliwości złożenia podpisu pod aktem notarialnym o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. W takiej sytuacji konieczne jest zaangażowanie tłumacza przysięgłego, który będzie asystował lokatorowi przy odczytywaniu aktu, a następnie złoży pod nim również swój podpis. Zatrudnienie takiej osoby to oczywiście dodatkowy koszt (który powinien zostać pokryty przez Najemcę), na który nie każdy się zdecyduje. Więcej na temat umowy najmu okazjonalnego z obcokrajowcem przeczytasz tutaj.

Jeśli napotkasz którekolwiek z tych ograniczeń to albo zrezygnujecie z zawarcia umowy albo jej podpisanie odwlecze się w czasie, co bezpośrednio odbije się na Twojej kieszeni.

Najem okazjonalny i Urząd Skarbowy

Ostania z przesłanek do zaistnienia najmu okazjonalnego pozostaje zgłoszenie takiej umowy do Urzędu Skarbowego w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu. Zabieg jest banalnie prosty: Państwo daje Ci określone możliwości i przewiduje szybsze egzekwowanie przez Ciebie prawa do eksmisji lokatora pod warunkiem, że będziesz odprowadzać podatek od wpływów z wynajmu. Sprytne, prawda?

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o zgłoszeniu najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego przeczytaj ten artykuł.

Wzór umowy najmu okazjonalnego

No dobrze, znasz już wady i zalety umowy najmu okazjonalnego. Spełnienie wszystkich przesłanek najmu okazjonalnego to pierwszy krok w kierunku bezpiecznego najmu. Nie zapominaj przy tym, że Twój dochód z mieszkania będzie tak chroniony, jak zapisy umowy, którą podpiszesz. Najem okazjonalny zapewni Ci szybszą ścieżkę eksmisji, nie będzie miał jednak wpływu na pożądane przez Ciebie zachowania najemcy.

Musisz do umowy najmu wprowadzić odpowiednie postanowienia określające prawa i obowiązki stron. Nie możesz zapomnieć o zachowaniu ciszy nocnej, dbałości o znajdujące się w mieszkaniu sprzęty, zgodzie na zwierzęta bądź jej braku. Sposób rozliczania rachunków za media, możliwość ich przepisania, stan lokalu przy jego zwrocie przez najemcę. Warto odwołać się również do niektórych przepisów o ochronie praw lokatorów, jak i Kodeksu Cywilnego.

Sama umowa powinna również przewidywać elementy, które determinować będą Twoją podstawę opodatkowania dla dalszych rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Dookreślenie tych elementów będzie rzutować na całą Twoją współpracę z lokatorem. Ich właściwe ujęcie i zrozumienie przez obie strony umowy nie tylko oszczędzi Wam nerwów, ale i sprawi że nie będziecie mieli niejasności jak w danej sytuacji powinniśmy się zachować i po czyjej stronie leżą konkretne obowiązki.

Opłaty do Wspólnoty w umowie najmu

Ważne byś w umowie najmu okazjonalnego określił jak rozliczane mają być media i płatności czynszu do zarządcy (wspólnoty lub spółdzielni). Prawo przewiduje tu pełną dowolność, a do najczęściej stosowanych w Polsce rozwiązań zaliczamy:

 • Ryczałt, czyli jedna kwota płacona przez najemcę za wszystko. Niezależnie od wysokości czynszu do zarządcy czy zużytych mediów. Przy tym rozwiązaniu najemca zawsze będzie płacił tyle samo.
 • Ryczałt + liczniki. W tym modelu określamy podstawową wysokość czynszu, który płaci najemca, a jednocześnie zobowiązujemy go do pokrycia wykorzystanych przez niego mediów w postaci wody, prądu czy gazu. Zmiana wysokości czynszu do zarządcy nie będzie miała jednak wpływu na płacony przez najemcę czynsz.
 • Czynsz najmu + opłaty. Rozwiązanie stosowane przez świadomych wynajmujących i inwestorów, którzy w umowie najmu określają stały czynsz najmu przeznaczony dla nich samych oraz dookreślają, że czynsz do zarządcy oraz rachunki opłaca najemca.

Jak rozliczać się z najemcą?

Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety. Z jednej strony mamy ryczałt, który jest najprostszy dla najemcy i nie komplikuje rozliczeń, ale naraża przy tym wynajmującego na dodatkowe koszty. Najemca, który nie ponosi kosztów za zużyte media nie będzie na nich oszczędzał. Zmiana czynszu do wspólnoty lub spółdzielni zaboli przy takim rozwiązaniu wynajmującego a nie najemcę, który korzysta z mieszkania.

Z drugiej strony mamy rozwiązanie najuczciwsze i najpewniejsze. Gdy określasz czynsz najmu, masz pewną stałą, która jest przeznaczona dla Ciebie niezależnie od innych czynników. Nie ponosisz ryzyka zmiany czynszu do wspólnoty, a najemca sam dba o ekonomiczne wykorzystywanie mediów. Minusem tego rozwiązania może być wytłumaczenie tego najemcy i rzetelne prowadzenie rozliczeń przy większej liczbie nieruchomości. Jest to preferowany sposób rozliczeń przy dostępnych w sklepie wzorach umów najmu, najlepiej bowiem chroni interesy wynajmującego.

Protokół zdawczo-odbiorczy

Bardzo ważne jest również sporządzenie szczegółowego i rzetelnego protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania. Ten element jest nadal traktowany po macoszemu, a ma kolosalne znaczenie dla stanu Twojego mieszkania i rozliczenia końcowego kaucji po zakończeniu najmu.

Taki protokół nie tylko powinien wskazywać adres nieruchomości, jego powierzchnię, piętro, liczbę przekazanych kluczy czy stany liczników, ale również zawierać szczegółowy opis każdego z pomieszczeń, czystość, ewentualne usterki, stan sprzętów znajdujących się w mieszkaniu oraz dokumentację zdjęciową, która potwierdzi cały ten opis. Dobry protokół zdawczo-odbiorczy to co najmniej kilka godzin pracy przy małym mieszkaniu, ale im lepiej przyłożysz się do protokołu, tym łatwiej będzie Ci rozliczyć kaucję bez niebezpieczeństwa potencjalnych zarzutów ze strony najemcy. Jeśli nie chciałbyś tego robić sam, możesz skorzystać z usług profesjonalistów - protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania wykona dla Ciebie HOMtu.

Umowa najmu okazjonalnego jest najlepszym obecnie zabezpieczeniem

Wybór umowy najmu okazjonalnego to jeden z pierwszych kroków dla zabezpieczenia Twoich interesów. Wykluczenie okresów ochronnych przy ewentualnej eksmisji oraz znacznie skrócona ścieżka postępowania sądowego przed uruchomieniem działań komornika to niewątpliwie warte uwagi plusy tej instytucji.

Nie zapominaj przy tym o "fundamencie" samej umowy jakim jest dobrze opracowany dokument określający prawa i obowiązki stron. By możliwie jak najlepiej zabezpieczyć wynajem wykorzystaj wzór umowy najmu okazjonalnego, który znajdziesz w sklepie bazujący na wiedzy prawnej i wieloletnim doświadczeniu.

Osobiście nie wyobrażam sobie zawarcia umowy najmu bez aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez Najemcę. A Ty? Stosujesz najem okazjonalny czy polegasz na zwykłej umowie najmu?

Oceń ten artykuł:
4.7/5 62 głosów
Borysław Pasierbski
Prawnik z wykształcenia, przedsiębiorca i aktywny inwestor na rynku nieruchomości. Kompleksowo zajmuję się obsługą najmu nieruchomości. Staram się pomagać wszystkim wyNajemcom tak, aby zmaksymalizować ich pasywne zyski i redukować ryzyko związane z wynajmem. Nieruchomości są moją pasją, w której stale dążę do samorozwoju i przekazuję swoją wiedzę innym, aby efektywnie zarządzać najmem mieszkań i nie tylko.

Polecane produkty w sklepie

Skarga
Umowa najmu okazjonalnego jest już standardem na rynku wynajmu w Polsce. Byś mógł z niej skorzystać musisz spełnić kilka ustawowych przesłanek, które opisane są niżej. Warto też, byś poznał jej...
Czytaj więcej
Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na skargę dotyczącą ochrony praw lokatorów
Umowa najmu okazjonalnego jest już standardem na rynku wynajmu w Polsce. Byś mógł z niej skorzystać musisz spełnić kilka ustawowych przesłanek, które opisane są niżej. Warto też, byś poznał jej...
Czytaj więcej
Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich
Ustawa o ochronie praw lokatorów od lat stawia w gorszej pozycji właściciela mieszkania. Zadziwiające, że obowiązująca od 2001 roku ustawa o ochronie praw lokatorów nie zmobilizowała nikogo do zbadania zgodności...
Czytaj więcej

Może też Cię zainteresują:

Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich
Ustawa o ochronie praw lokatorów od lat stawia w gorszej pozycji właściciela mieszkania. Zadziwiające, że obowiązująca od 2001 roku ustawa o ochronie praw lokatorów nie zmobilizowała nikogo do zbadania zgodności...
Czytaj więcej
Sposoby na okres martwy na rynku najmu
Umowa najmu okazjonalnego jest już standardem na rynku wynajmu w Polsce. Byś mógł z niej skorzystać musisz spełnić kilka ustawowych przesłanek, które opisane są niżej. Warto też, byś poznał jej...
Czytaj więcej
Jak najlepiej zabezpieczyć wynajem mieszkania
Umowa najmu okazjonalnego jest już standardem na rynku wynajmu w Polsce. Byś mógł z niej skorzystać musisz spełnić kilka ustawowych przesłanek, które opisane są niżej. Warto też, byś poznał jej...
Czytaj więcej
GEHOS sp. z o.o.
ul. Szafera 84/3
71-245 Szczecin
NIP 9552395797
Copyrights 2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i marketing: